{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Chengta","web_address":"401 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.687752324142!2d106.67514031474882!3d10.758530492333676!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1d45c42a37%3A0x144a0764f51c8069!2zUGjhu6UgS2nhu4duIMSQ4buTIENoxqFpIMOUIFTDtCBI4buTIENow60gTWluaCAtIEFuaCBUaGkgQXV0bw!5e0!3m2!1sen!2s!4v1560571205564!5m2!1sen!2s","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"}] }